Tờ trình là gì? Các mẫu tờ trình thường dùng hiện nay

Tờ trình là một loại văn bản hành chính được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở trong các cơ quan nhà nước. Chức năng của tờ trình là để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc nào đó để xin chỉ đạo. Để hiểu rõ hơn về tờ trình là gì? Đặc điểm, bố cục, cách soạn thảo và một số mẫu tờ trình thông dụng như thế nào? Bạn hãy tham khảo nội dung bài viết sau đây của Hoconline24h.com nhé.

1. Tờ trình là gì?

Tờ trình là văn bản hành chính được sử dụng trong nội bộ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhằm trình bày, đề xuất một sự việc, một giải pháp, một chủ trương, một quyết định,… của cấp dưới lên cấp trên để xin ý kiến, phê duyệt, chỉ đạo. 

to-trinh-la-gi.jpg

Tờ trình là văn bản hành chính thường hay được sử dụng

Tờ trình thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Trình bày tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất giải pháp, kiến nghị.

– Trình bày đề án, dự án, kế hoạch, đề xuất phê duyệt.

– Trình bày trường hợp, sự việc, đề xuất xem xét, giải quyết.

2. Nội dung chủ yếu của tờ trình là gì?

Nội dung chủ yếu của tờ trình là phần trình bày, đề xuất, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trình. Nội dung này phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có căn cứ pháp lý và thực tiễn.

Nội dung chủ yếu của tờ trình thường bao gồm các phần sau:

– Lý do: Nêu rõ lý do cần phải trình bày, đề xuất, kiến nghị. ý do là phần quan trọng của tờ trình, bởi nó nêu rõ căn cứ, cơ sở để cơ quan, tổ chức, đơn vị trình đề xuất, kiến nghị. Lý do cần được trình bày rõ ràng, cụ thể, có căn cứ pháp lý và thực tiễn.

– Nội dung trình bày: Trình bày chi tiết sự việc, giải pháp, chủ trương, quyết định,… cần trình bày, đề xuất, kiến nghị. Nội dung trình bày là phần quan trọng nhất của tờ trình, bởi nó thể hiện rõ nội dung mà cơ quan, tổ chức, đơn vị trình muốn trình bày, đề xuất, kiến nghị. Nội dung trình bày cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có phân tích, đánh giá, so sánh, đối chiếu,…

– Kết luận, kiến nghị: Nêu rõ kết luận, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trình. Kết luận, kiến nghị là phần cuối cùng của tờ trình, thể hiện rõ ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị trình. Kết luận, kiến nghị cần được trình bày rõ ràng, cụ thể, có căn cứ pháp lý và thực tiễn.

noi-dung-to-trinh-la-gi.jpg

Nội dung tờ trình cần nêu rõ lý do viết

3. Một số mẫu tờ trình được dùng phổ biến hiện nay

Tờ trình được sử dụng chung với mục đích là đề xuất, trình bày ý kiến từ cấp dưới lên cấp trên. Tuy nhiên, tuỳ mỗi loại mục đích mà sẽ có mẫu tờ trình khác nhau. Sau đây là một số mẫu tờ trình dược dùng phổ biến cho bạn tham khảo:

3.1. Mẫu tờ trình chung 

Dưới đây là hình ảnh mẫu tờ chung cho bạn tham khảo:

mau-don-to-trinh-la-gi.jpg

Mẫu đơn tờ trình chung

3.2. Mẫu tờ trình xin phê duyệt 

Mẫu đơn tờ trình xin phê duyệt như sau:

hinh-anh-mau-don-to-trinh-xin-phe-duyet.jpg

Hình ảnh mẫu đơn tờ trình xin phê duyệt

3.3 Mẫu tờ trình đề nghị 

Mẫu tờ trình đề nghị bao gồm những nội dung sau:

mau-to-trinh-de-nghi.jpg

Mẫu tờ trình đề nghị

3.4. Mẫu tờ trình mua sắm trang thiết bị 

TÊN CƠ QUAN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số……..                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   ……ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi: …………………………………………

Căn cứ quyết định số …../QĐ-PGD&ĐT ngày…..tháng…..năm……. của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ……………. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ……..

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ………………………….

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ……..-……….

Trường ………………… kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ……………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………… xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 10 bộ máy vi tính x 10.000.000đ/bộ = 100.000.000

– Tổng cộng: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ………………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện …………

Hiệu trưởng

3.5. Mẫu tờ trình đề nghị thanh toán 

TÊN CƠ QUAN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số……..                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thanh toán

Kính gửi:……………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………..

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………….

Số tiền:………………..(Viết bằng chữ):…………………………………………………………

(Kèm theo…………chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán                                 Kế toán trưởng                   Người duyệt

(Ký, họ tên)                                                            (Ký, họ tên)                        (Ký, họ tên)

mau-to-trinh-de-nghi-thanh-toan.jpg

Mẫu tờ trình để nghị thanh toán

3.6. Mẫu tờ trình cấp trang thiết bị 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………


TRƯỜNG ………………


Số: ……../……….

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       …………., ngày…..tháng….năm….

TỜ TRÌNH

Về việc xin cấp trang thiết bị máy tính cho giáo viên

Kính gửi :Phòng giáo dục và đào tạo….

Hiện nay, máy vi tính dành cho giáo viên để soạn bài và truy cập thông tin từ Internet đã hỏng (sử dụng máy tính của phòng máy cũ). Nay nhà trường xin đề nghị được trang bị cho 5 bộ máy vi tính để giáo viên sử dụng trong giảng dạy và truy cập thông tin.

Qua đợt kiểm kê cuối năm học 2019 – 2020; một số thiết bị, đồ dùng dạy học thiếu và hư hỏng nhiều.

Theo đề nghị của cán bộ thư viện – thiết bị, nhà trường xin được trang bị thêm một số thiết bị, đồ dùng dạy học (theo danh mục trang bị đính kèm) để phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Trên đây là đề nghị của trường……….đề nghị Phòng Giáo dục xem xét và giải quyết.

Nơi nhận :                                          HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;

– Lưu VT.

mau-to-trinh-xin-cap-trang-thiet-bi-may-tinh.jpg

Mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị máy tính cho giáo viên

3.7. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa 
PHÒNG GD&ĐT……


TRƯỜNG…….


Số:……………..

                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                 Độc lập – Tự do- hạnh phúc


                                                             ….. ngày… tháng …. năm……

TỜ TRÌNH

V/v xin tu sửa cơ sở vật chất cho lớp……………..

Kính gửi: Ban Giám Hiệu………………

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học……….. của trường……………

Căn cứ biên bản bàn giao tài sản đầu năm học.

Nay tôi xin kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho lớp mẫu giáo ghép năm học mới………9, tôi đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới được thuận lợi. Lớp mẫu giáo ghép xin xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất và các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho cháu. Tuy nhiên một số đồ dùng đồ chơi của năm trước bị hư hỏng nhiều, hiện tại không đủ để phục vụ cho trẻ hoạt động. Vì vậy tôi mạnh dạn đề nghị ban giám hiệu nhà trường xem xét tu sữa cho lớp mẫu giáo ghép một số đồ dùng, đồ chơi ở các góc cụ thể :

Cửa sau nhà vệ sinh………………

Bồn cầu………………………………..

Vòi nước bị mất khoá……………..

Vậy để đảm bảo yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học ……….mà ban giám hiệu nhà trường giao cho, kính mong ban giám hiệu trên xem xét, giải quyết tu sửa cho lớp mẫu giáo ghép để trẻ được hoạt động tốt hơn trong năm học……

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :                                          Giáo viên

– BGH trường ……………

– Lưu VT.

mau-to-trinh-de-nghi-sua-chua.jpg

 Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

3.8. Mẫu tờ trình xin kinh phí

TÊN CƠ QUAN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số……..                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………..

Kính gửi: …………………………………………………….

Căn cứ theo Quyết định ……./……/……. ngày…..tháng…..năm…… của

Căn cứ vào tình hình thực tế tại

Do nhu cầu cần thiết phải (lý do xin kinh phí)

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………… (Tên cơ quan) ………….. kính trình lên ………………………………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào việc

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của cơ quan cấp trên!

     Người lập

to-trinh-xin-kinh-phi.jpg

 Mẫu tờ trình xin kinh phí

4. Kỹ thuật viết tờ trình đúng cách

Để viết tờ trình đúng cách, cần lưu ý các kỹ thuật sau:

Bố cục

Tờ trình có bố cục cơ bản như sau:

– Tên loại văn bản: Tờ trình.

– Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trình: Ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp trình.

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận trình: Ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhận trình.

– Số, ký hiệu: Ghi số, ký hiệu của tờ trình.

– Ngày, tháng, năm: Ghi ngày, tháng, năm ban hành tờ trình.

– Tên loại tờ trình: Ghi tên loại tờ trình (tờ trình xin ý kiến, tờ trình đề xuất, tờ trình kiến nghị,…).

– Nội dung: Ghi nội dung trình bày, đề xuất, kiến nghị.

– Kết luận, kiến nghị: Ghi kết luận, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trình.

Nội dung

Nội dung tờ trình phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có căn cứ pháp lý và thực tiễn.

Nội dung chủ yếu của tờ trình thường bao gồm các phần sau:

– Lý do: Nêu rõ lý do cần phải trình bày, đề xuất, kiến nghị.

– Nội dung trình bày: Trình bày chi tiết sự việc, giải pháp, chủ trương, quyết định,… cần trình bày, đề xuất, kiến nghị. Nội dung trình bày là phần quan trọng nhất của tờ trình, bởi nó thể hiện rõ nội dung mà cơ quan, tổ chức, đơn vị trình muốn trình bày, đề xuất, kiến nghị. Nội dung trình bày cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có phân tích, đánh giá, so sánh, đối chiếu,…

– Kết luận, kiến nghị: Nêu rõ kết luận, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trình. Kết luận, kiến nghị là phần cuối cùng của tờ trình, thể hiện rõ ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị trình. Kết luận, kiến nghị cần được trình bày rõ ràng, cụ thể, có căn cứ pháp lý và thực tiễn.

– Lý do là phần quan trọng của tờ trình, bởi nó nêu rõ căn cứ, cơ sở để cơ quan, tổ chức, đơn vị trình đề xuất, kiến nghị. Lý do cần được trình bày rõ ràng, cụ thể, có căn cứ pháp lý và thực tiễn.

ky-thuat-viet-to-trinh-dep.jpg

Kỹ thuật viết tờ trình hiệu quả

Ngôn ngữ

– Ngôn ngữ của tờ trình phải chính xác, rõ ràng, mạch lạc, có tính thuyết phục.

– Khi viết tờ trình, cần sử dụng ngôn ngữ hành chính, trang trọng, lịch sự. Tránh sử dụng ngôn ngữ quá hoa mỹ, cầu kỳ hoặc quá đơn giản, dễ hiểu.

Chữ viết

– Chữ viết của tờ trình cần rõ ràng, dễ đọc, không tẩy xóa, sửa chữa.

– Tờ trình được đánh máy hoặc viết tay đều được, nhưng cần đảm bảo chữ viết rõ ràng, dễ đọc.

Trình bày

– Tờ trình được trình bày theo đúng quy định của văn bản hành chính.

– Tờ trình cần được trình bày khoa học, đẹp mắt, đảm bảo các yêu cầu về bố cục, cỡ chữ, lề, khoảng cách dòng,…

5. Những lưu ý khi soạn thảo tờ trình

Để mang lại hiệu quả cao nhất khi viết tờ trình bạn cần phải đặc biệt chú ý tới một số vấn đề sau:

– Viết tờ trình một cách tâm huyết, đầy đủ nội dung và thuyết phục nhất để tăng khả năng được phê duyệt từ cấp trên.

– Đảm bảo hình thức đầy đủ cả 3 phần: Tựa đề, nội dung, kết thúc.

– Nội dung tờ trình phải nêu bật được mục đích và sự cần thiết, đặc biệt phải đưa ra được lý do có tính thuyết phục cao.

– Dùng lối hành văn chuẩn mực, nhã nhặn, ngôn ngữ sử dụng trong tờ trình phải có tính chọn lọc cao, tập trung vào sự thuyết phục.

6. Kết luận

Trên đây là chia sẻ thông tin tờ trình là gì kèm một số mẫu tờ trình hay được sử dụng cho bạn tham khảo. Với những thông tin chia sẻ này, chắc chắn bạn đã nắm chắc được những kiến thức bổ ích để làm sao có thể hoàn thành được một bản tờ trình mang hiệu quả cao nhất.

Tags:
Hành chính nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *